En lille reminder

Vi er nu meget tæt på 1. juni, så alle både der står på landpladsen, hvortil der ikke skriftligt er søgt en dispensation,  bør søsættes senest i overmorgen, som klubbens regelsæt foreskriver:

Både må tidligst søsættes 1. marts og senest 1. juni og skal tages på land senest 15. november. Der må ikke henstå både på landplads i perioden 1. juni til 1. september. Dispensation fra tidsfristerne kan søges skriftligt hos bestyrelsen. Ansøgning skal være bestyrelsen i hænde i god tid og senest en uge før fristen, der søges dispensation for. Såfremt tidsfristerne ikke overholdes, betales et af bestyrelsen fastsat gebyr, og retten til vandplads mistes. Joller på jollepladser er ikke omfattet af nævnte frister.

Når båden er i vandet, husker vi selvfølgelig alle at have styr på nedenstående:

Både skal være i velholdt og sødygtig stand. Både på vandplads skal være fortøjret med fortøjninger passende til bådens størrelse dog mindst 12 mm frisk tovværk. På den vestlige side (mod trafikhavnen) skal anvendes mindst to fendere i passende størrelse. Ligeledes skal der på vestsiden være et stræktov af passende dimension. Misligholdelse kan medføre udbedring for medlemmets regning eller fratagelse af vandplads. Jolle, der henligger på jolleplads uden nødvendigt tilsyn, hvor bestyrelsen må gribe ind ved for eksempel lænsning eller udbedring af fortøjninger, medfører et krav om et af bestyrelsen fastsat gebyr.